Opći Akti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07,94/13)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN25/13,85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN103/03,41/08, 130/11,106/12)

Zakon o zaštiti na radu (NN71/14, 118/14, 154/14)