Naši Programi

Ciljevi:

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja.

Stvarati primjereno i poticajno okruženje koje pridonosi razvoju samostalnosti, kreativnosti i integriranom učenju djece.

Poticati partnerske odnose s roditeljima za optimalni razvoj djeteta.

Poticati odgovorno ponašanje prema djeci atipičnog razvoja.

Kontinuirano provoditi stručno usavršavanje za unapređivanje rada s djecom i odraslima.

NAMJENA PROGRAMA

Cjeloviti razvojni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od jedne godine do polaska u školu (10-satni program).

NOSITELJI PROGRAMA

Odgojitelji

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama

Integrirani i razvojni kurikulum podrazumjeva paralelno odvijanje mnoštva aktivnosti djece, stimulativno materijalno okruženje koje potiče na istraživanje i stjecanje znanja

Bitni aspekti rada su:

Stvaranje poticajnog okruženja

Individualizirani pristup

Poticanje i stvaranje uvjeta za dječje aktivnosti

Dokumentiranje procesa učenja

Refleksija s djecom i stručnjacima

Predlaganje novih mogućnosti za igru, stvaranje, promatranje, otkrivanje, traženje i učenje novih rješenja

Usmjeravanje na važnost i zdravstveno-preventivni potencijal tjelesnog vježbanja od najranije dobi te poticanje, stvaranje i razvijanje zdravih navika

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Tijekom cijele pedagoške godine

NAČIN VREDNOVANJA

Kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove

Upitnici za djecu, odgajatelje i roditelje na kraju i tijekom pedagoške godine

Ciljevi Programa:

Stvarati okružje u kojem će djeca razvijati svoje potencijale, zadovoljiti temeljne potrebe i aktualne interese.

Stjecati znanja, vještine i navike koje olakšavaju prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja.

Poticati odgovorno ponašanje prema djeci atipičnog razvoja.

PROGRAM PROGRAM PREDŠKOLE NAMJENA PROGRAMA

Osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

NOSITELJI PROGRAMA

Odgojitelji

KORISNICI PROGRAMA

Djeca u godini prije polaska u školu

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Program će se ostvarivati kroz skupni rad, rad u malim grupama i individualni rad. Program će se provoditi kroz životno – praktične i radne aktivnosti, funkcionalne igre, simboličke igre, igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima, igre s kretanjem, istraživačko – spoznajne aktivnosti te umjetničko doživljavanje i stvaranje. Program će se odvijati i putem aktivnosti izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.)

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Listopad 2018. – Svibanj 2019.

Program predškole je obvezan za svu djecu u dobi prije polaska u Osnovnu školu u trajanju od minimalno 250 sati.

NAČIN VREDNOVANJA

Procjena konteksta (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, događaji, aktivnosti), razvojnog statusa, usvojenosti kompetencija.

Rad Udruge CIP IDEM

Centar inkluzivne potpore IDEM, Podružnica Samobor već 16 godina radi s djecom s posebnim potrebama- s djecom s teškoćama i s darovitom djecom.

Cilj rada je omogućiti djeci s posebnim potrebama lakše uklapanje u obiteljsku, vrtićku, školsku sredinu, u sredinu u kojoj žive. Program provode stručne osobe uključene u rad CIP IDEM, pa tako s djecom rade psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, socijalni pedagozi, logopedi te učiteljice razredne nastave.

U prostoru Dječjeg vrtića Grigor Vitez, CIP IDEM, Podružnica Samobor od 2013.godine provodi program usmjeren na djecu vrtićke i predškolske dobi s ciljem otrkrivanjs posebnih potreba kod djece te dobi i zadovoljavanja istih.

Ove godine grupe se održavaju utorkom i petkom u prostorijama vrtića, a voditeljice su Jasna Guliš, defektolog-socijalni pedagog i Bernardica Petravić, prof.pedagogije.

KORISNICI PROGRAMA

Djeca s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

1. rujna 2016. – 30. lipnja 2017.

Vrtić nudi kraće specijalizirane programe, verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski izvođači. Programi se realiziraju od listopada do lipnja.

PROGRAM MALI SPORTAŠI – sportska igraonica

NAMJENA PROGRAMA

Za djecu od 4 godine do polaska u školu

Prema prijavama roditelja uz dodatno plaćanje

NOSITELJI PROGRAMA

Vanjski suradnici izabrani od UV vrtića

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Kroz razne aktivnosti prema planu i programu (predano UV vrtića)

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Od listopada do polovine lipnja

U popodnevnim satima 2x tjedno po 45 min

NAČIN VREDNOVANJA

Ankete za roditelje, odgajatelje

Praćenje od strane odgojitelja i stručnih suradnika vrtića

Vrtić nudi kraće specijalizirane programe, verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski izvođači. Programi se realiziraju od listopada do lipnja.

PROGRAM RITMIKA I PLES

NAMJENA PROGRAMA

Za djecu od 3 godine do polaska u školu, prema prijavama roditelja uz dodatno plaćanje

NOSITELJI PROGRAMA

Vanjski suradnici izabrani od UV vrtića

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Kroz razne aktivnosti prema planu i programu (predano UV vrtića)

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Od listopada do polovine lipnja U popodnevnim satima 2x tjedno po 45 min

NAČIN VREDNOVANJA

Ankete za roditelje, odgajatelje

Praćenje od strane odgojitelja i stručnih suradnika vrtića

Vrtić nudi kraće specijalizirane programe, verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski izvođači. Programi se realiziraju od listopada do lipnja.

PROGRAM DJEČJI PJEVAČKI ZBOR „SAMOBORČEK“

NAMJENA PROGRAMA

Za djecu od 3 godine do polaska u školu

Prema prijavama roditelja uz dodatno plaćanje

NOSITELJI PROGRAMA

Vanjski suradnici izabrani od UV vrtića

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Kroz razne aktivnosti prema planu i programu (predano UV vrtića)

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Od listopada do polovine lipnja

U popodnevnim satima 2x tjedno po 45 min

NAČIN VREDNOVANJA

Ankete za roditelje, odgajatelje

Praćenje od strane odgojitelja i stručnih suradnika vrtića

Vrtić nudi kraće specijalizirane programe, verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski izvođači. Programi se realiziraju od listopada do lipnja.

PROGRAM RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

NAMJENA PROGRAMA

Za djecu od 3 godine do polaska u školu

Prema prijavama roditelja uz dodatno plaćanje

NOSITELJI PROGRAMA

Vanjski suradnici izabrani od UV vrtića

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Kroz razne aktivnosti prema planu i programu (predano UV vrtića)

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Od listopada do polovine lipnja

U popodnevnim satima 2x tjedno po 45 min

NAČIN VREDNOVANJA

Ankete za roditelje, odgajatelje

Praćenje od strane odgojitelja i stručnih suradnika vrtića

Vrtić nudi kraće specijalizirane programe, verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski izvođači. Programi se realiziraju od listopada do lipnja.

PROGRAM JEDNODNEVNI IZLETI

NAMJENA PROGRAMA

Za djecu od 4 godine do polaska u školu

Prema suglasnosti roditelja uz dodatno plaćanje

NOSITELJI PROGRAMA

Odgojitelji, ST, ravnateljica, turističke agencije za organiziranje izleta za djecu

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Prema ponudi agencije i planu i programu izleta

Program rada agencija odobreni od MZOS-a

VREMENIK AKTIVNOSTI PROGRAMA

Listopad 2016. – lipnja 2017.

Cjelodnevni izlet od 7:30 – 16:00/17:00

NAČIN VREDNOVANJA

Ankete za roditelje, odgajatelje

Praćenje od strane odgojitelja i stručnih suradnika vrtića