Obavlja stručne poslove na pripremi, izradi i donošenju akata Dječjeg vrtića Radi na poslovima vezanim uz statusne promjene predškolske ustanove, te sve imovinsko- pravne poslove Pruža stručnu pomoć radnicima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i obveza iz radnog odnosa Sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća, prisustvuje sjednicama, vodi...
Saznajte Više >>